Privacyverklaring
Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Lisanne’s salon gegevens over klachten waarmee klanten komen in de verwachting dat Lisanne’s salon kan helpen met de verlichting van deze klachten. Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren. 
Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd op een klantenkaart. Deze klantenkaart is ten alle tijden inzichtelijk voor u als klant. Indien een klant gegevens van zijn of haar klantenkaart wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij de salon. Lisanne’s salon zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven. 
De gegevens die Lisanne’s salon noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de behandeling. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant. 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure, hierna te noemen Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure.

2. Kwaliteit
Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure levert werk dat overeenstemt met de vooraf verschafte informatie en gemaakte afspraken en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.

3. Geheimhouding
Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure verplicht zich vertrouwelijke informatie besproken voor, tijdens en na de behandeling of cursus geheim te houden, ook na afronding van de behandeling of cursus.

4. Offertes en aanbiedingen
Aan verzoeken tot meer informatie of prijsindicaties zijn geen kosten verbonden. Een offerte blijft drie maanden geldig. Alle prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen of cursussen.

5. Bevestiging en annulering
Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure stuurt een bevestiging per mail van de gemaakte afspraak, inclusief besproken datum en tijd, indien u mailt. Telefonische afspraken worden standaard als bevestigd beschouwd.
De klant kan tot allen tijden de behandeling kostenloos annuleren.
Indien Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zal zij dit de klant direct laten weten en een nieuwe planning (in overleg met deelnemers) afgeven.

6. Aansprakelijkheid
Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van haar klanten.

7. Betaling
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,- (tweehonderd euro).

8. Geschillen
Beide partijen zullen eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst proberen op te lossen met behulp van bemiddeling. Wanneer dat niet lukt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Lisanne’s schoonheidssalon & pedicure.